DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA ZADANIE:

RS II/23 - „BUDOWA SIECI CIEPLNEJ MAGISTRALNEJ 2XDN300 W GOSTYNINIE.”

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr. 1
Zgodnie za zapisem w pkt. 15.6 w ogłoszeniu o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na zadanie: RS II/23 - „Budowa sieci cieplnej magistralnej 2xDn300 w Gostyninie.” widnieje zapis - przedmiar robót dla sieci cieplnej, brakuje go natomiast w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź nr. 1
Zamawiający udostępnia brakujący przedmiar robót Załączniki pkt. 44 "Przedmiar robót sieć cieplna"

Pytanie nr. 2.
Czy w zakres przedmiotowego zadania wchodzi wykonanie przyłącza cieplnego 2xDn65 do węzła cieplnego w hali
produkcyjnej przy ul. Kolejowej 21? W SWZ mowa jest o budowie sieci cieplnej magistralnej 2xDN 300 natomiast
w załączonym formularzu ofertowym poza siecią DN 300 pojawia się pozycja do wyceny „Przyłącze cieplne 2xDn65
do węzła cieplnego w hali produkcyjnej przy ul. Kolejowej 21”.

Odpowiedź nr. 2.
W zakres przedmiotowego zadania nie wchodzi wykonanie przyłącza cieplnego 2xDn65 do węzła cieplnego w hali
produkcyjnej przy ul. Kolejowej 21 i nie należy wyceniać jego wykonania.

Pytanie nr. 3.
Proszę o umożliwienie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Odpowiedź nr. 3.
Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

Pytanie nr. 4.
Czy w przypadku posiadania polisy OC Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk (CAR)?

Odpowiedź nr. 4.
Zamawiający nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk (CAR)

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenia

5. Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz prac

6. Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót

7. Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy

8. Załącznik do umowy - dokument gwarancyjny

9. Załącznik do umowy - podwykonawcy

10. Opis techniczny PB teren otwarty

11. PZT-01 - teren otwarty

12. PZT-02 - teren otwarty

13. Profil podłużny sieci cieplnej -1 - teren otwarty

14. Profil podłużny sieci cieplnej - 2 - teren otwarty

15. Profil podłużny sieci cieplnej - 3 - teren otwarty

16. Profil podłużny sieci cieplnej - 4 - teren otwarty

17. Schemat poglądowy przekroju wykopu - 5 

18. Opis techniczny PB - teren zamknięty

19. PZT-01 - teren zamknięty

20. Profil podłużny sieci cieplnej 01 - teren zamknięty

21. Sieć cieplna 02 - teren zamknięty

22. Sieć cieplna 03 - teren zamknięty

23. Sieć cieplna 04 - teren zamknięty

24. Sieć cieplna 05 - teren zamknięty

25. Opis techniczny projektu wykonawczego

26. PW PZT-01

27. PW PZT-02

28. PW PZT-03

29. PW SC-01

30. PW SC-02

31. PW SC-03

32. PW SC-04

33. PW SC-05

34. PW SC-06

35. PW SC-07

36. PW SC-08

37. PW SC-09

38 PW SC-10

39. PW SC-11

40. PW SC-12

41. PW SC-13

42. PW SC-14

43. PB STWiOR

44. Przedmiar robót sieć cieplna