DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA ZADANIE:

RS I/22 - „BUDOWA SIECI CIEPLNEJ MAGISTRALNEJ 2XDN300 ORAZ PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO 2XDN65 DO WĘZŁA CIEPLNEGO W HALI PRODUKCYJNEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ 21 W GOSTYNINIE.”

Pytania i odpowiedzi:

pyt 1. Czy w par.VII pkt. 2.8. SWZ chodzi o certyfikat systemu zarządzania zgodnie z wymogami norm: PN-EN ISO 9001 lub PN-N-18001 lub PN-EN ISO 14001?

pyt.2 Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarancją ubezpieczeniową lub czy dopuszcza zmianę gwarancji wniesionej gotówką na gwarancję ubezpieczeniową w trakcie realizacji robót?

Odp.1 Zamawiający wymaga posiadanie wszystkich wymienionych w pytaniu certyfikatów zgodnie z wymogami  norm.

Odp. 2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia na gwarancję ubezpieczeniową lub bankową. 

 ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenia

5. Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz prac

6. Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót

7. Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy

8. Załącznik do umowy - dokument gwarancyjny

9. Załącznik do umowy - podwykonawcy

10. Opis techniczny PB teren otwarty

11. PZT-01 - teren otwarty

12. PZT-02 - teren otwarty

13. Profil podłużny sieci cieplnej -1 - teren otwarty

14. Profil podłużny sieci cieplnej - 2 - teren otwarty

15. Profil podłużny sieci cieplnej - 3 - teren otwarty

16. Profil podłużny sieci cieplnej - 4 - teren otwarty

17. Schemat poglądowy przekroju wykopu - 5 

18. Opis techniczny PB - teren zamknięty

19. PZT-01 - teren zamknięty

20. Profil podłużny sieci cieplnej 01 - teren zamknięty

21. Sieć cieplna 02 - teren zamknięty

22. Sieć cieplna 03 - teren zamknięty

23. Sieć cieplna 04 - teren zamknięty

24. Sieć cieplna 05 - teren zamknięty

25. Opis techniczny projektu wykonawczego

26. PW PZT-01

27. PW PZT-02

28. PW PZT-03

29. PW SC-01

30. PW SC-02

31. PW SC-03

32. PW SC-04

33. PW SC-05

34. PW SC-06

35. PW SC-07

36. PW SC-08

37. PW SC-09

38 PW SC-10

39. PW SC-11

40. PW SC-12

41. PW SC-13

42. PW SC-14

43. PB STWiOR

44. Projekt wykonawczy - przyłącze cieplne

45. PZT - przyłącze cieplne

46. Przyłącze cieplne - 01

47. Przyłącze cieplne - 02

48. Przyłącze cieplne - 03

49. Przyłącze cieplne - 04 

50. Przyłącze cieplne - 05

51. Przyłącze cieplne - 06