REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o.

 

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Regulamin niniejszy określa zasady postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 2019 z późn. zm.) tj. zamówień o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 428.000 euro dla dostaw i usług i 5.350.000 euro dla robót budowlanych (dalej „progi unijne”).
2. W przypadku udzielania zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, Regulamin niniejszy ma zastosowanie, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428.000 euro i jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.
3. Do udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w ust. 1 stosuje się zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące niedyskryminacji (równego traktowania i uczciwej konkurencji), obiektywizmu, proporcjonalności i przejrzystości.
4. Do zamówień sektorowych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428.000 euro dla dostaw i usług, a dla robót budowlanych równowartość kwoty 5.350.000 euro, stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych.
5. Do zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.
6. Regulaminu nie stosuje się do zamówień dla dostaw i usług powtarzających się okresowo o wartości do kwoty netto 25.000 zł.

§ 2


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Zamawiającym lub Spółce - należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o.,
2. Kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o.,
3. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć odpowiednio Działy w Spółce,
4. ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 2019 z późn. zm),
5. zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Spółką a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie od wybranego wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych,
6. zamówieniach sektorowych – należy przez to rozumieć zamówienia udzielane przez Spółkę w celu udostępniania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją energii cieplnej oraz w celu dostarczania energii cieplnej do sieci,
7. zamówieniach pozasektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia udzielane przez Spółkę w celu wykonywania innej działalności niż działalność związana z produkcją energii cieplnej, dostarczaniem jej do sieci, obsługą sieci cieplnych lub dystrybucją energii cieplnej,
8. wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością,
9. cenie oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019, poz.178),
10. Komisji Przetargowej – należy przez to rozumieć Komisję Przetargową powołaną przez kierownika zamawiającego do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego,
11. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego,
12. dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację,
13. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami,
14. wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,
15. najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub ofertę z najniższą ceną lub kosztem,
16. dokumentacji przetargowej – należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia, zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert,
17. stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową, na której zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego,
18. postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do negocjacji lub składania ofert, w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy.

Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych

§ 3


1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Tryby postępowania

§ 4


Tryby postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego:
1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
3. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Zaproszenie kierowane jest do wykonawców w liczbie nie mniejszej niż 3.
Negocjacje bez ogłoszenia przeprowadza się w sytuacji gdy:
a) wystąpi pilna potrzeba udzielenia zamówienia sektorowego,
b) charakter dostaw, usług lub robót budowlanych i ewentualnie związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny,
c) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych dostaw lub usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego,
d) przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi, dostawy lub roboty budowlane prowadzone w celu tworzenia sieci cieplnej.
4. Zamówienie z wolnej ręki – to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
Zamówienia z wolnej ręki udziela się w sytuacji gdy:
a) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych,
b) konieczne jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, ze względu na wyjątkową sytuację której nie można było przewidzieć,
c) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone, albo nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,
d) przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
e) w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
Trybu zamówienia z wolnej ręki nie stosuje się w przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
5. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców w liczbie nie mniejszej niż 3.
Zapytanie ofertowe przeprowadza się w sytuacji gdy:
a) przedmiotem zamówienia są usługi lub dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych,
b) przedmiotem zamówienia są typowe usługi lub dostawy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 120.000 zł netto.
Trybu zapytania ofertowego nie stosuje się w przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
6. O wyborze trybu udzielenia zamówienia decyduje kierownik jednostki.

Przygotowanie postępowania

§ 5


1. Przygotowanie postępowania polega na opracowaniu i przedłożeniu do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego niezbędnych dokumentów – a w przypadku robót budowlanych również uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego - umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie postępowania oraz zawarcie ważnej umowy.
2. Uruchomienie postępowania następuje na podstawie Wniosku kierownika komórki organizacyjnej, dla której realizowane jest zamówienie. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zawierać:
a) opis przedmiotu zamówienia – nazwa, parametry techniczne, jakościowe, ilość, kod CPV,
b) rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana),
c) wartość szacunkowa netto zamówienia w złotych przeliczona na euro oraz podstawa ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,
d) wymagany lub pożądany termin wykonania zamówienia,
e) proponowany tryb udzielenia zamówienia.
3. Wniosek o wszczęcie postępowania może zawierać także inne informacje, które powinny być ujęte w specyfikacji warunków zamówienia (np. warunki udziału w postępowaniu, dokumenty wymagane od wykonawcy, kryteria oceny ofert, wymagania dotyczące wadium, zaliczki).
4. Wniosek o wszczęcie postępowania zatwierdza kierownik zamawiającego wyznaczając osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.
5. Postępowanie prowadzi Komisja Przetargowa według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot zamówienia

§ 6


1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
3. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy w PLN, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.
5. Wartość zamówienia ustala się:
a) na roboty budowlane – na podstawie kosztorysu inwestorskiego albo kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o dotychczas ponoszone rzeczywiste koszty inwestycji i informacje uzyskane z rynku,
b) na dostawy i usługi - przy pomocy dostępnych (publikowanych) cenników, oszacowania, badania rynku itp.
c) na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo - na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw.

§ 7


1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 21 ust. 2 Regulaminu.
5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu, składane są w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego: pisemnie lub drogą elektroniczną (np. mailem lub z wykorzystaniem platformy do elektronicznego prowadzenia postępowań).
7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w ust. 6 drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Ogłoszenia i zaproszenia

§ 8


1. Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego zamieszcza się na stronie internetowej Spółki.
2. W przypadku, gdy ze względu na charakter zamówienia, informacja o wszczętym postępowaniu winna dotrzeć do możliwie jak największej liczby potencjalnych wykonawców, zamawiający może zamieścić ogłoszenie o przetargu także w innych miejscach.
3. Po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu zamawiający może bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
4. W przypadku zamówień realizowanych w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zapytania ofertowego, zamawiający winien skierować zaproszenie do negocjacji lub do złożenia oferty, do co najmniej trzech wykonawców.
5. W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia wymagane jest przeprowadzenie negocjacji, z co najmniej dwoma wykonawcami. Jeżeli mimo zaproszenia do negocjacji trzech wykonawców brak jest zainteresowania złożeniem oferty przez wykonawców, wówczas zamawiający może przeprowadzić negocjacje z jednym wykonawcą.
6. Ogłoszenie o postępowaniu oraz zaproszenie do negocjacji lub składania ofert winno zawierać informację, iż jest ono prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. z o.o., a w postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Warunki udziału w postępowaniu

§ 9


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Wykluczenie Wykonawcy

§ 10


1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) który został prawomocnie skazany za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp,
b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
c) wobec którego orzeczono wyrokiem lub tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania również na podstawie innych przesłanek, o ile taką możliwość przewidział w dokumentacji przetargowej danego postępowania.
3. Przesłankami fakultatywnego wykluczenia wykonawcy z postępowania mogą być:
a) otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości wykonawcy,
b) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszego zamówienia na rzecz zamawiającego,
c) wprowadzenie zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji lub zatajenie informacji, mających wpływ na ocenę spełniania warunków udziału lub braku podstaw wykluczenia.
4. Zamawiający wskazuje przesłanki wykluczenia z postępowania w ogłoszeniu o postępowaniu albo w zaproszeniu do negocjacji lub składania ofert.

§ 11


1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Zapisy Regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia.
6. Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

§ 12


1. Zamawiający może żądać od wykonawcy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu”, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających ich spełnianie, również te dokumenty.
3. Za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu, zamawiający może odstąpić od żądania złożenia wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowania dokumentów, o których mowa w ust. 2. W tym przypadku dokumenty te będą żądane jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy określa się w dokumentacji przetargowej – odpowiednio do trybu: w specyfikacji warunków zamówienia, zaproszeniu do negocjacji, zaproszeniu do składania ofert.
5. Zamawiający może żądać od wykonawcy wszelkich oświadczeń i dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz ocenę wiarygodności wykonawcy.

Przeprowadzenie postępowania

§ 13


1. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający określa kwotę wadium nie większą niż 2% wartości zamówienia. Wysokość wadium, warunki jego wniesienia i zwrotu określa dokumentacja przetargowa.
2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, albo nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w § 18 ust. 2 pkt. c) Regulaminu, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zastrzegł to w dokumentacji przetargowej. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Wysokość kwoty zabezpieczenia, warunki jego wniesienia i zwrotu określa dokumentacja przetargowa.

§ 14


1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi kierownik komórki organizacyjnej, dla której realizowane jest zamówienie we współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Zamówień publicznych. Opracowuje dokumentację przetargową stanowiącą podstawę przygotowania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców.
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „Specyfikacja lub SWZ” zawiera:
a) nazwę (firmę) i siedzibę zamawiającego, adres strony internetowej,
b) tryb udzielenia zamówienia,
c) opis przedmiotu zamówienia,
d) termin wykonania zamówienia,
e) warunki udziału w postępowaniu,
f) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
g) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
h) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
i) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
j) wymagania dotyczące wadium,
k) termin związania ofertą,
l) opis sposobu przygotowywania ofert,
m) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,
n) opis sposobu obliczenia ceny,
o) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
p) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
q) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
r) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
s) informację o przewidywanych zamówieniach podobnych lub dodatkowych,
t) informację o możliwości powierzenia lub zastrzeżenia wykonania zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający zapewnia na stronie internetowej bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do Specyfikacji od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający udostępnia treść wyjaśnienia Specyfikacji, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców na stronie internetowej.

§ 15


1. Termin składania ofert oraz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż:
a) 14 dni w przypadku zamówienia na roboty budowlane,
b) 7 dni w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi,
c) 3 dni w przypadku zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca jest związany ofertą przez czas określony przez zamawiającego w dokumentacji przetargowej, nie krócej niż 30 dni.
4. Miejsce oraz nieprzekraczalny termin składania ofert określa dokumentacja przetargowa.
5. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony czas. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga przedłużenia wadium.

§ 16


1. Zamawiający może dopuścić składanie ofert częściowych, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. W takim przypadku wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:
a) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
b) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
4. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty

§ 17


1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

§ 18


1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający może badać, czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, w szczególności w sytuacji gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT.
4. W sytuacji określonej w ust. 3 na wezwanie zamawiającego, wykonawca jest obowiązany udowodnić, że cena oferty nie jest rażąco niska przedkładając stosowne wyjaśnienia i dowody.

§ 19

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po terminie składania ofert,
b) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
c) jest niezgodna z przepisami Regulaminu,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w dokumentacji przetargowej,
f) zawiera rażąco niską cenę,
g) wykonawca nie wniósł wadium lub wadium jest nieprawidłowo wniesione,
h) wykonawca nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą,
i) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w § 18 ust.2 pkt. c.

§ 20


1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały w dokumentacji przetargowej.
3. Kryteriami oceny ofert może być cena lub koszt oraz kryteria jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

§ 21


1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz wysyła do wykonawców informację o wyborze oferty.
2. Informacja o wyborze oferty zawiera:
a) nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) nazwę (firmę) wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne.
3. Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi, o których mowa w ust. 2, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

§ 22


1. Wykonawca, którego oferta została wybrana obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

§ 23


1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
2. W wyjątkowych przypadkach zamawiający może unieważnić postępowanie z innych przyczyn niż określone w ust. 1.
3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz wysyła do wykonawców.

Dokumentowanie postępowań

§ 24


1. Podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół postępowania.
2. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców), wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.
3. Protokół wraz z załącznikami - jest jawny, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
4. Na pisemny wniosek wykonawcy biorącego udział w postępowaniu zamawiający udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 3.
5. Udostępnienia protokołu i innych dokumentów dokonuje się wyłącznie:
a) w siedzibie Spółki, w dniach i godzinach pracy zamawiającego,
b) w obecności członka Komisji Przetargowej.
6. Z udostępnienia dokumentów, o którym mowa w ust. 5, sporządza się notatkę i włącza ją do dokumentacji postępowania.
7. Dział prowadzący postępowanie przechowuje dokumentację przetargową oraz protokół postępowania wraz z załącznikami w sposób gwarantujący ich nienaruszalność - przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Umowy w sprawie zamówień

§ 25


1. Do umów zawartych w wyniku postępowań wszczętych na podstawie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2020.1740 z późn. zm.).
2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Dopuszczalne są zmiany umowy uznane za "nieistotne", w szczególności, gdy nie ulega zmianie ogólny charakter umowy w stosunku do umowy w pierwotnym brzmieniu oraz gdy:
a) zmienione warunki nie mają wpływu na krąg wykonawców biorących udział w postępowaniu i na treść złożonych ofert,
b) zmiana nie narusza równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie rozszerza i nie zmniejsza w sposób znaczny zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
d) zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania Regulaminu.
e) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Postanowienia końcowe

§ 26


1. W postępowaniach prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych (odwołanie, skarga).
2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień Regulaminu może złożyć skargę do kierownika jednostki w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.
3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

§ 27


1. Postanowienia Regulaminu mogą być stosowane przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 428.000 euro.
2. Zamówienia, do których z uwagi na wyłączenia ustawowe przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania, niezależnie od ich wartości, realizuje się zgodnie z Regulaminem.
3. Jeżeli zamówienie ma być finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy celowych (np. funduszy Unii Europejskiej, Fundacji, NFOŚiGW, WFOŚiGW itp.), postępowanie o udzielenie takiego zamówienia przeprowadza się zgodnie z Regulaminem i wymaganiami instytucji finansujących.

§ 28


Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego.

 

§ 29


Postanowienia Regulaminu stosuje się do postępowań o udzielenie zamówień sektorowych wszczętych po dniu 31.12.2021r.