OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

„Dostawa węgla kamiennego - 2018/2019” – znak NC 1/2018

 

I.        Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 24, tel./fax  24 24 235 28 88 

Internet: www.mpec.wgostyninie.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

II.        Przedmiot zamówienia 

„Dostawa węgla kamiennego – 2018/2019” znak sprawy – NC 1/2018. 

Przedmiotem przetargu jest wybór Dostawcy, który na rzecz Zamawiającego będzie dostarczał węgiel kamienny energetyczny w ilości 10 000 Mg o następujących parametrach. 

-   typ 31 lub 32 (wg PN-82/G-97002), 

-   sortyment miał MII (wg PN-82/G-97001) 

-   klasa A22-18-0,5 (wg PN-82/G-97003) 

-   wartość opałowa w stanie roboczym przy wilgotności 12%  22 000 – 23 000 kJ/kg, 

-   zawartość popiołu  max 18%,

-   zawartość siarki max 0,5%, 

-   całkowita zawartość wilgoci  w stanie roboczym  do 12%, 

-   spiekalność wg liczby Rogi      5-40, 

-   temp. mięknięcia   powyżej 1 050 o

-   zawartość podziarna (0-1,0 mm)       max 30%. 

Dostarczany węgiel kamienny - miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. jako Zamawiający sektorowy na podstawie art. 132 ust.1 pkt 3 i art. 138a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenia niniejszego zamówienia nie jest zobowiązany do stosowania przepisów w/w ustawy.   

Przetarg prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

III.        Termin realizacji zamówienia: 

01.09.2018. – 31.08.2019.

IV.          Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają wszystkie warunki udziału wyszczególnione w SIWZ

V.          Kryterium oceny ofert:   

Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena jednostkowa 1 MG węgła.

VI.          Termin i miejsce składania ofert:  

Termin: 01.08.2018r.  godz. 11:00. 

Miejsce: siedziba Zamawiającego - sekretariat.

VII.          Termin i miejsce otwarcia ofert: 

Termin: 01.08.2018r.  godz. 11:15. 

Miejsce: siedziba Zamawiającego.

VIII.          Termin związania ofertą: 

14  dni od upływu terminu składania ofert.

IX.          Dostępność Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej: www.mpec.wgostyninie.pl, zakładka Ogłoszenia o przetargach.

SIWZ wraz z załącznikami jest również do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki: