Nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta Gostynina w zakresie:  Zaopatrzenia w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na: 
 • wytwarzanie ciepła (koncesja nr WCC/1160/424/W/OWA/2007/DL z dnia 20 listopada 2007r.,  WCC/1160/424/W/OWA/2010/KM z dnia 21 grudnia 2010r.,oraz WCC/1160B/424/W/OŁO/2015/MRo z dnia 19 stycznia  2015r.)                            

 • przesyłanie i dystrybucję ciepła (koncesja nr PCC/1134/424/W/OWA/2007/DL z dnia 20 listopada 2007r. oraz PCC/1134/424/W/OWA/2010/KM z dnia 21 grudnia 2010r.), która to działalność obejmuje:

 •    -  programowanie i koordynacja ciepłownictwa zgodnie z planem zaopatrzenia gminy w ciepło,
     -  realizację budowy i rozbudowy sieci, w tym przyłączeń odbiorców,
     -  prowadzenie modernizacji i remontów własnych urządzeń ciepłowniczych,
     -  eksploatację i konserwację urządzeń ciepłowniczych własnych i na zlecenie innych jednostek,
     -  opracowywanie i wydawanie wytycznych projektowych urządzeń w miejskim systemie ciepłowniczym Gostynina,
     - opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie sieci ciepłowniczej z instalacjami grzewczymi  modernizowanych i nowo wznoszonych 
  obiektów, infrastrukturą podziemną i układem komunikacyjnym.