Na system ciepłowniczy Gostynina składa się:

1. Ciepłownia Centralna przy ul. Kolejowej 24 (będąca własnością naszego przedsiębiorstwa), w której zainstalowane są:
- 1 kocioł fluidalny WF 12/R (węgiel kamienny);
- 1 kocioł WR 5 (węgiel kamienny);
- 1 kocioł Viessmann (olej opałowy).
Obecnie całkowita moc Centralnej Ciepłowni w zainstalowanych jednostkach wynosi 19,5 MW.


2. Sieci cieplnej, w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach: w sezonie grzewczym zmiennych zależnych od temperatury zewnętrznej 130/70 °C i stałych w sezonie letnim 70/35 °C.
Łączna długość eksploatowanej sieci cieplnej na koniec 2021 roku wynosiła 19,8419 km, a zakres średnic od Dn20 do Dn300, z czego 13,4074 km to sieć preizolowana.

Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło do 226 węzłów cieplnych wymiennikowych, przy czym: z tej liczby 136 węzłów znajduje się na majątku MPEC Sp. z o.o. (stan na 31.12.2021 r.)
Ciepło dostarczane jest na potrzeby centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody technologicznej przez cały rok.

W roku 2021 MPEC Sp. z o.o. sprzedał prawie 172,71 tys. GJ energii cieplnej. Ciepło dostarczane jest głównie do budynków mieszkalnych (sprzedaż ok. 80 % energii cieplnej).

Rozliczenia z wszystkimi odbiorcami dokonuje się na podstawie legalizowanych urządzeń pomiarowych. Nasze przedsiębiorstwo stosuje ceny i stawki opłat zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą dla ciepła. Aktualna Taryfa dla ciepła znajduje się w zakładce Taryfa dla ciepła.