Na system ciepłowniczy Gostynina składa się:

  1. Ciepłownia Centralna przy ul. Kolejowej 24 (będąca własnością naszego przedsiębiorstwa), w której zainstalowane są:

       - 1 kocioł fluidalny WF 12/R (węgiel kamienny);      

       - 1 kocioł WR 5 (węgiel kamienny);

       - 1 kocioł Viessmann (olej opałowy).

Obecnie całkowita moc Centralnej Ciepłowni w zainstalowanych jednostkach wynosi 19,5 MW.                                                            

  1. Sieci cieplnej, w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach: w sezonie grzewczym zmiennych zależnych od temperatury zewnętrznej 130/70 °C i stałych w sezonie letnim 70/35 °C.

Łączna długość eksploatowanej sieci cieplnej na koniec 2022 roku wynosiła 19,8419 km,  a zakres średnic od Dn20 do Dn300, z czego 13,4314 km to sieć preizolowana.

Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło do 226 węzłów cieplnych wymiennikowych, przy czym: z tej liczby 136 węzłów znajduje się na majątku MPEC Sp. z o.o. (stan na 31.12.2022 r.)

Ciepło dostarczane jest na potrzeby centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody technologicznej przez cały rok.

W roku 2022 MPEC Sp. z o.o. sprzedał prawie 158,91 tys. GJ energii cieplnej. Ciepło dostarczane jest głównie do budynków mieszkalnych (sprzedaż ok. 80 % energii cieplnej).

Rozliczenia z wszystkimi odbiorcami dokonuje się na podstawie legalizowanych urządzeń pomiarowych.

Nasze przedsiębiorstwo stosuje ceny i stawki opłat zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą dla ciepła oraz obowiązującymi aktami prawnymi.

Aktualne ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami znajdują się w zakładce Taryfa dla ciepła.